Binary Search

二分查找的对象是:有序数组。这点特别需要注意。要把数组排好序先。

基本步骤:

 • 从数组的中间元素开始,如果中间元素正好是要查找的元素,则搜素过程结束;
 • 如果某一特定元素大于或者小于中间元素,则在数组大于或小于中间元素的那一半中查找,而且跟开始一样从中间元素开始比较。
 • 如果在某一步骤数组为空,则代表找不到。

这种搜索算法每一次比较都使搜索范围缩小一半。时间复杂度:O(logn)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
# 递归版本
def binarySearch(array, key, low, high):
if high < low:
return -1
mid = (low + high)//2

if array[mid] == key:
return mid
elif array[mid] > key:
return binarySearch(array, key, low, mid-1)
else:
return binarySearch(array,key,mid+1,high)

# 非递归版本
def binarySearch2(array,key):
low,high = 0,len(array)-1

while low <= high:
mid = (low + high)//2
if array[mid] < key:
low = mid+1
elif array[mid] > key:
high = mid-1
else:
return mid

return -1

if __name__ == '__main__':
array = [1,3,4,5,6,7,8,9]

print(binarySearch(array,1,0,len(array)-1))
print(binarySearch2(array,1))

-Screen Shot 2018-10-26 at 14.41.41.png

局限性

 • 数据结构必须是顺序表,也就是数组
 • 数据必须有序
 • 数据量太小不适合二分查找
  • 比如10个数据,一次遍历就可以了
   Screen Shot 2018-10-26 at 14.51.08.png
 • 数据量太大也不适合
  • 因为数据必须以连续内存的形式存储在 memory 当中

二叉搜索的四种变形

Screen Shot 2018-10-26 at 15.05.26.png

变体1,查找第一个值等于给定值的元素

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
def binarySearch(nums,key,low,high):
if high < low:
return -1
mid = ((high - low) >> 1) + low

if nums[mid] < key:
return binarySearch(nums,key,mid+1,high )
elif nums[mid] > key:
return binarySearch(nums,key,low,mid-1)
else:
if mid == 0 or nums[mid-1] != key:
return mid
else:
high = mid - 1
return binarySearch(nums,key,low,mid-1)

变体2, 查找最后一个值等于给定值的元素

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
def binarySearch2(nums,key):
low,high,n = 0, len(nums)-1, len(nums)-1

while low <= high:
mid = ((high-low) >> 1) + low

if nums[mid] < key:
low = mid + 1
elif nums[mid] > key:
high = mid - 1
else:
if mid == n or nums[mid+1] != key:
return mid
else:
low = mid + 1

return -1

变体3,查找第一个大于等于给定值的元素

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
def binarySearch3(nums,key,low,high):
if high < low:
return -1

mid = ((high - low) >> 1) + low
if nums[mid] >= key:
if mid == 0 or nums[mid-1] < key: return mid
else: return binarySearch3(nums,key,low,mid-1)
else:
return binarySearch3(nums,key,mid+1,high)

变体4,查找第一个小于等于给定值的元素

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
def binarySearch4(nums,key):
low,high,n = 0,len(nums)-1,len(nums)-1

while low<= high:
mid = ((high - low) >> 1) + low

if nums[mid] <= key:
if mid == n or nums[mid+1] > key:
return mid
else:
low = mid + 1
else:
high = mid - 1

return -1

变体5,查找第一个比某元素大的元素

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
def find_first_big(nums,key):
low,high,n = 0,len(nums)-1,len(nums)-1
while low <= high:
mid = ((high-low)>>1) + low

if nums[mid] <= key:
low = mid + 1
else:
if mid == n or nums[mid-1] <= key:
return nums[mid]
else:
high = mid - 1
return -1